21 มีนาคม 2562 หนองคายติดตั้งเครื่องสูบน้ำโขงเข้าลำห้วยช่วยบรรเทาภัยแล้ง

ที่มา: https://www.naewna.com/local/402984

โครงการห้วยหลวง ปิดประตูระบายทุกบาน พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่จำนวน 3 เครื่อง ที่ได้รับการสนับสนุนมาจากส่วนเครื่องจักรกล สำนักเครื่องจักรกล กรมชลประทาน เตรียมสูบน้ำโขงเข้าสู่ลำห้วย เพื่อสำรองน้ำรับมือภัยแล้ง คาดเดินเครื่องได้ในช่วงบ่ายหรือในช่วงเย็นของวันนี้ โครงการห้วยหลวง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ได้ทำการปิดประตูระบายน้ำทั้ง 3 บาน เพื่อเป็นการกักเก็บน้ำภายในลำห้วยหลวงมาตั้งแต่ต้นปี 2562 ที่ผ่านมา ซึ่งเกษตรกรในเขตอำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย และอำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ได้มีการสูบน้ำในลำห้วยเพื่อใช้ในการทำการเกษตร ทำให้ขณะนี้พบว่าปริมาณน้ำที่กักเก็บไว้ในลำห้วยเหลือน้อยกว่าร้อยละ 50 และยังพบว่าช่วงนี้และช่วงต่อจากนี้ไปจนถึงเดือนพฤษภาคม เกษตรกรจะมีการสูบน้ำในลำห้วยหลวงเพื่อทำการเกษตรมากขึ้น โครงการห้วยหลวง จึงได้ขอรับการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้าขนาดใหญ่ จากส่วนเครื่องจักรกล สำนักเครื่องจักรกล กรมชลประทาน ซึ่งได้รับการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำจำนวน 3 เครื่อง สามารถสูบน้ำได้ ปริมาตร 3 ลบ.เมตรต่อวินาที/เครื่อง ล่าสุดได้มีเจ้าหน้าที่เร่งทำการติดตั้งเครื่องสูบน้ำทั้งหมดที่บริเวณประตูระบายน้ำห้วยหลวง เพื่อสูบน้ำโขงในลำห้วยที่อยู่หลังประตูระบายน้ำเข้าเติมในลำห้วยเหนือประตูระบายน้ำ ให้ไหลไปตามลำห้วยหลวงตอนบน ซึ่งจะส่งผลให้พื้นที่การเกษตรประมาณ 30,000 ไร่ ที่อยู่ติดลำห้วยหลวง ทั้งในเขตอำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย และอำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี ก็จะมีน้ำเพียงในการทำการเกษตรตลอดฤดูร้อนนี้ขณะนี้การติดตั้งเครื่องสูบน้ำและระบบไฟฟ้าที่ใช้กับเครื่องสูบน้ำแล้วเสร็จเกือบทั้งหมดแล้ว คาดว่าจะสามารถเดินเครื่องสูบน้ำได้ในช่วงบ่ายหรือช่วงเย็นของวันนี้